Ban hành Quy chế cấp phép CLB Bóng đá Chuyên nghiệp (Sửa đổi bổ sung 2019)

25/03/2019 11:34:07

Quy chế cấp phép Câu lạc bộ (CLB) bóng đá chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là: Quy chế) điều chỉnh hoạt động cấp phép cho các CLB Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, dựa trên các nguyên tắc do Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đặt ra trong việc cấp phép CLB, phù hợp với pháp luật Việt Nam và Điều lệ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN).

Quy chế cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp được chia thành 2 phần chính:

+ Phần thứ nhất đề cập tới Cơ quan cấp phép, Đơn vị xin cấp phép – Giấy phép và các bước để thực hiện cấp phép trong Quy trình cơ bản được quy định tại chương II, III và IV của Quy chế.

+ Phần thứ hai đề cập tới các CLB là thành viên của LĐBĐVN. Có 5 loại tiêu chí tối thiểu chia thành 3 hạng khác nhau (“A”, “B”, “C”) được quy định tại chương V từ điều 24 đến điều 28 của Quy chế bao gồm:

a. Tiêu chí thể thao;

b. Tiêu chí cơ sở vật chất;

c. Tiêu chí nhân lực và hành chính;

d. Tiêu chí pháp lý;

đ. Tiêu chí tài chính.

>> Quyết định số: 118 /QĐ-LĐBĐVN ngày  14  tháng 3 năm 2019 của Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

>> Quy chế cấp phép Câu lạc bộ Bóng đá Chuyên nghiệp (sửa đổi bổ sung năm 2019)