Luật trọng tài giải quyết tranh chấp trong thể thao

Nhằm giải quyết các tranh chấp liên quan đến thể thao bằng hình thức trọng tài và hòa giải, hai cơ quan sau đây đã được thành lập:

            Hội đồng trọng tài thể thao quốc tế (ICAS)

            Tòa trọng tài thể thao (TAS)

Những tranh chấp mà trong đó một bên là liên đoàn, hiệp hội hoặc cơ quan có liên quan đến thể thao khác sẽ thuộc thẩm quyền của trọng tài giải quyết tranh chấp theo quy định của văn bản này nếu Điều lệ của cơ quan thể thao đó hoặc một bản thỏa thuận đặc biệt có quy định như vậy.

Trụ sở của ICAS và TAS đặt tại Thụy Sỹ