Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động của ĐT U19 Việt Nam 6 tháng cuối năm 2020

Đợt Thời gian Số ngày Nội dung Dự kiến địa điểm tập huấn, thi đấu 1 17/6/2020- 5/7/2020 19 Tập huấn trong nước Hà Nội 13/7/2020- 26/7/2020 14 Tập huấn trong nước Hà Nội 2 3/8/2020- 12/8/2020 10 Tập huấn trong nước Hà Nội 3 17/8/2020- 31/8/2020 15 Tập huấn trong nước Hà Nội Tạm […]

Kế hoạch hoạt động của ĐT U19 – U20 Quốc gia năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐT U20 QUÔC GIA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐT U19 QUỐC GIA