Chùm ảnh Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 3 khóa VIII (2018 – 2022)