Album ảnh buổi đầu tiên của Đội tuyển Việt Nam tại Yangon