Thông tư FIFA số 1795

Cổng thông tin tố tụng pháp lý mới của FIFA trước Tòa án bóng đá FIFA và các cơ quan tư pháp FIFA

27/04/2023 19:26:14

Trong nỗ lực từng bước hiện đại hoá các khung quy định bóng đá – một trong 11 mục tiêu của Tầm nhìn 2020-2023, FIFA sẽ triển khai mở Cổng thông tin tố tụng pháp lý FIFA – FIFA Legal Portal (https://legalportal.fifa.com/home), là nền tảng trực tuyến áp dụng để thực hiện các thủ tục tố tụng trước Tòa án bóng đá FIFA và các cơ quan tư pháp của FIFA. FIFA Legal Portal sẽ giúp các LĐ thành viên (LĐTV) và các bên liên quan bóng đá nói chung quản lý, theo dõi các vụ tố tụng trước các bên ra quyết định hoặc cơ quan tư pháp của FIFA, và sẽ dần dần thay thế hệ thống hiện tại – trao đổi qua email.

Vấn đề thủ tục tố tụng vẫn được điều chỉnh bằng các quy định riêng (cụ thể là RSTP, các Quy tắc Thủ tục điều chỉnh Tòa án Bóng đá; Quy định kỷ luật FIFA; và Quy tắc đạo đức của FIFA) và cổng FIFA Legal Portal sẽ bắt đầu được sử dụng để thông báo (bao gồm các quyết định), cung cấp thông tin và nộp tài liên quan – chức năng sẽ thử nghiệm sơ bộ. FIFA Legal Portal nhằm đảm bảo truyền tải thông tin một cách đơn giản, an toàn và minh bạch giữa FIFA và các bên liên quan, cũng như hiểu rõ hơn về thủ tục tố tụng và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc.

A/ Phạm vi

FIFA Legal Portal là nền tảng trực tuyến sẽ áp dụng thực hiện các thủ tục tố tụng trước Tòa án bóng đá FIFA và các cơ quan tư pháp của FIFA

Để làm rõ, tất cả các vấn đề liên quan đến ITC và thủ tục liên quan đến đóng góp đoàn kết và bồi thường đào tạo sẽ tiếp tục được xử lý thông qua Hệ thống chuyển nhượng TMS của FIFA.

B/ Người dùng

Để truy cập Cổng thông tin pháp lý của FIFA, trước tiên người dùng sẽ cần tạo lập tài khoản và cung cấp nhiều thông tin khác nhau. Sau khi tạo thành công, tài khoản cần được FIFA phê duyệt, thông thường sẽ mất từ 24 đến 48 giờ.

Để đảm bảo quyền công bằng/công lý, Cổng thông tin sẽ mở cho tất cả các bên liên quan, từ cầu thủ và huấn luyện viên đến các LĐTV và câu lạc bộ.

Các đại diện pháp lý tham gia tố tụng cũng có thể đăng ký trên Cổng thông tin, với điều kiện họ phải nộp giấy ủy quyền hợp lệ. Điều này sẽ cho phép họ gửi và quản lý các vụ kiện cũng như thực hiện bất kỳ hành động cần thiết thay mặt cho khách hàng của họ thông qua một tài khoản.

C/ Hệ thống

Quy trình nộp đơn kiện đơn giản và hiệu quả là một phần thiết yếu của quyền công lý/công bằng và Cổng thông tin pháp lý FIFA sẽ giúp đạt được điều này bằng cách cung cấp cho người dùng các lựa chọn được quy định sẵn.

Cổng thông tin pháp lý của FIFA không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc gửi khiếu nại mới mà còn được thiết kế để mang đến tổng quan về tất cả các vụ việc đang chờ xử lý mà người dùng có liên quan (cho dù người dùng ở bên Nguyên hay bên Bị). Bên cạnh danh sách tất cả các khiếu nại đang chờ xử lý, nền tảng sẽ nêu chi tiết trạng thái của vụ tố tụng, bất kỳ thông tin mới và/hoặc tài liệu do bên kia và/hoặc FIFA cung cấp và thông báo người dùng có cần thực hiện hành động nào hay không.

Ngoài ra, thông báo sẽ được tự động tạo và gửi ngay lập tức đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản của người dùng liên quan trong trường hợp: i) thay đổi trạng thái của một vụ việc, ii) thông tin mới và/hoặc tài liệu được thêm trong vụ việc đó, hoặc iii) vụ tố tụng mới được mở để kiện người dùng.

Hướng dẫn sử dụng đính kèm sẽ cung cấp thêm thông tin, bao gồm hướng dẫn từng bước về Cổng thông tin pháp lý FIFA, và có sẵn trên legalportal.fifa.com.

D/ Nghĩa vụ của người dùng

a/ Tài khoản

Người dùng được yêu cầu hoạt động trung thực và thiện chí, đảm bảo tất cả thông tin nhập trên cổng là chính xác. Đặc biệt, mỗi người dùng phải luôn cập nhật tài khoản và thông tin cá nhân của họ, nghĩa là bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng đến hồ sơ của họ, ví dụ như địa chỉ email mới hoặc thay đổi tư cách (ví dụ: từ cầu thủ sang huấn luyện viên), phải thực hiện thay đổi ngay lập tức trong tài khoản.

Ngoài ra, có giới hạn một tài khoản cho mỗi người dùng và người dùng phải bảo mật thông tin đăng nhập cũng như tất cả thông tin và tài liệu nhận được qua Cổng thông tin pháp lý của FIFA. Do đó, tất cả người dùng phải thận trọng tối đa và bảo vệ tài khoản; mọi vấn đề, nghi ngờ hoặc khả năng lạm dụng Cổng thông tin pháp lý FIFA phải báo cáo ngay lập tức cho bộ phận trợ giúp.

b/ Kiểm tra bắt buộc và thông báo qua cổng thông tin

Theo quy tắc cơ bản, người dùng nhận được email tự động phải ngay lập tức kiểm tra tài khoản của họ. Ngoài ra, những người dùng tham gia tố tụng trước Tòa án bóng đá FIFA và/hoặc các cơ quan tư pháp của FIFA cần thường xuyên kiểm tra tài khoản của mình và đặc biệt chú ý đến bất kỳ thay đổi nào về trạng thái của các vụ khiếu nại hoặc thông báo trao đổi thông tin hoặc quyết định, cũng như yêu cầu khẳng định hoặc làm rõ.

c/ Các biện pháp xử phạt

Người dùng nhập sai và/hoặc không chính xác thông tin trên Cổng thông tin pháp lý của FIFA, không cập nhật tài khoản hoặc sử dụng sai mục đích của cổng thông tin có thể bị Ban kỷ luật FIFA xử phạt.

E/ Giai đoạn chuyển đổi

Như đã đề cập ở trên, Cổng thông tin pháp lý FIFA sẽ dần thay thế hệ thống liên lạc qua email hiện tại. Do đó, sau giai đoạn chuyển đổi, sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 – các thủ tục tố tụng sẽ được thực hiện duy nhất thông qua Cổng thông tin pháp lý của FIFA.

Xét đến việc Cổng thông tin pháp lý mới của FIFA bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 5 năm 2022, các biện pháp chuyển đổi sau sẽ được áp dụng:

 Các thủ tục tố tụng đang diễn ra, những thủ tục được thực hiện trước ngày nêu trên, sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục được triển khai theo hệ thống cũ cho đến khi kết thúc vụ việc trước cơ quan tương ứng.

 Bất kỳ ai có ý định nộp đơn kiện mới trước Tòa án bóng đá FIFA hoặc các cơ quan tư pháp của FIFA sau ngày trên đều được yêu cầu sử dụng cổng thông tin. Nếu thủ tục tố tụng được thực hiện thông qua Cổng thông tin pháp lý của FIFA bởi bất kỳ bên nào hoặc nếu bất kỳ bên nào đã có tài khoản, thủ tục tố tụng sẽ được tiến hành trên cả Cổng thông tin pháp lý FIFA và qua email, theo các quy tắc tố tụng tương ứng. Trong giai đoạn chuyển đổi, chỉ những thông tin qua email từ FIFA mới có giá trị pháp lý và được coi là đủ căn cứ để thiết lập giới hạn thời gian. Tuy nhiên, các bên sẽ có thể liên lạc qua cổng thông tin hoặc qua email, cả hai đều có giá trị pháp lý.

FIFA đang tiếp tục hiện đại hóa các hệ thống của mình để tạo điều kiện thuận lợi và tinh giản các thủ tục tố tụng trước các cơ quan ra quyết định và tư pháp cũng như việc nộp đơn và quản lý các vụ khiếu nại, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc cho tất cả các bên liên quan đến bóng đá.

Theo đó, FIFA khuyến khích các LĐTV và các bên liên quan nói chung bắt đầu sử dụng Cổng thông tin pháp lý của FIFA cho các thủ tục tố tụng pháp lý trước Tòa án bóng đá FIFA và các cơ quan xét xử của FIFA.