Thông tư 1012 – Đại lý cầu thủ FIFA

Đại lý cầu thủ FIFA – Ngày thi: tháng 3/2006
Tháng 3/2006, các LĐBĐQG sẽ tham gia mở kỳ thi đối với các Đại lý cầu thủ theo quy định của FIFA.
Kỳ thi sẽ được tiến hành vào cùng một ngày do FIFA ấn định, ở khắp các quốc gia.
Ngày: thứ năm 30/3/2006, 10h00 sáng (giờ địa phương).
FIFA sẽ gửi 15 câu hỏi liên quan đến các quy định quốc tế (Phụ lục A điều 1 khoản 3 và 4 của Quy định về đại lý cầu thủ) đến các LĐBĐQG bằng một trong 4 ngôn ngữ chính của FIFA (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức).
LĐBĐQG cần thông báo để FIFA biết việc LĐBĐQG có quyết định tổ chức kỳ thi không, chậm nhất vào ngày 13/3/2006, đồng thời thông báo ngôn ngữ mà LĐBĐQG muốn nhận câu hỏi.
Tài liệu ôn thi bao gồm:
  • Điều lệ FIFA, bản phát hành năm 2004, bao gồm những sửa đổi, bổ sung đã được thông qua tại Đại hội FIFA ở Marốc tháng 9/2005;
  • Quy định hướng dẫn áp dụng điều lệ;
  • Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ, bản 2005, bao gồm các phụ lục (1-6);
  • Quy chế FIFA về Đại lý cầu thủ và các phụ lục A, B và C;
Các thông tư và phụ lục:
  • Thông tư 792: lịch thi đấu quốc tế hỗn hợp;
  • Thông tư 803: Sửa đổi Quy chế đại lý cầu thủ;
  • Thông tư 901: Tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia;
  • Thông tư 959: sửa đổi Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ;
  • Thông tư 995: sửa đổi Điều 26 khoản 2 Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ (bản tháng 7/2005);
Các thông tư trên có thể truy cập từ trang web của FIFA: www.FIFA.com
Ngoài ra, đối tượng dự thi cũng cần nghiên cứu các quy định hiện hành của LĐBĐQG.
Mỗi Liên đoàn bóng đá quốc gia sẽ đặt ra 5 câu hỏi dựa trên các quy định của Liên đoàn dưới dạng câu trả lời lựa chọn. FIFA sẽ đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề quốc tế. LĐBĐQG sẽ không đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề quốc tế. Nếu vi phạm quy định này FIFA sẽ không công nhận kết quả thi. Nội dung câu hỏi do LĐBĐQG đặt ra không được tách rời mục đích chính của kỳ thi. Tổng điểm dành cho các câu hỏi của LĐBĐQG không quá 1/3 tổng điểm của bài thi.
Ví dụ: Tổng điểm 30, điểm cho các câu hỏi của LĐBĐQG không quá 10.
Đối tượng dự thi không được mang các văn bản, tài liệu vào phòng thi.
Thời gian thi tối thiểu 60 phút tối đa 120 phút.
 
            Tổng thư ký FIFA
            Urs Linsi (đã ký)