Quyết định Ban hành Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (sửa đổi)

Căn cứ Quyết định số 178/CT ngày 13/7/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Quy chế làm việc của Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Theo đề nghị của Trưởng Ban Kỷ luật. Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ra Quyết định số 33/QĐ- LĐBĐVN với nội dung sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (sửa đổi) gồm 6 Chương và 107 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 71/ QĐ-LĐBĐVN ngày 11 tháng 3 năm 2013 về việc ban hành Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Điều 3. Trưởng Ban Kỷ luật, Trưởng ban các bộ phận trực thuộc, các tổ chức, tập thế và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Ban chấp hành

Q. Chủ tịch

Lê Hùng Dũng 

(đã ký)