Cầu thủ Lemessa Fikru Teffera được giảm thời hạn thi hành kỷ luật

Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ra Quyết định số 271/QĐ-LĐBĐVN về việc giảm thời hạn thi hành kỷ luật đối với cầu thủ Lemessa Fikru Teffera của CLB Thanh Hóa. Nội dung như sau:

 

– Giảm thời hạn thi hành kỷ luật 01 trận đối với cầu thủ Lemessa Fikru Teffera của CLB Thanh Hóa bị kỷ luật tại Quyết định số 211/QĐ-LĐBĐVN ngày 30/5/2012 của Trưởng ban kỷ luật LĐBĐVN.

 

– Giữ nguyên mức phạt tiền đối với cầu thủ Lemessa Fikru Teffera theo Quyết định số 211/QĐ-LĐBĐVN ngày 30/5/2012.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.