Ban tư cách cầu thủ

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ (email)

1

Nguyễn Tấn Anh

Trưởng ban

 

2

Trần Mạnh Hùng

Phó trưởng ban

 

3

Đỗ Mạnh Dũng

Ủy viên

 

4

Nguyễn Quốc Hội

Ủy viên

 

5

Nguyễn Trọng Hoài

Ủy viên