Ban tài chính và vận động tài trợ

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Lê Văn Thành

Trưởng ban

2

Phạm Thanh Hùng

P. Trưởng ban

3

Trần Anh Tú

Uỷ viên

4

Phạm Ngọc Tuấn

Uỷ viên