Ban Futsal

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Trần Anh Tú

Trưởng ban

 

2

Trần Minh Hùng

P. Trưởng ban

 

3

Nguyễn Thanh Hải

Uỷ viên